Vedtægter

 


VEDTÆGTER

for

" VISEKÆLDEREN "

 


Stk. 1 NAVN

Foreningens navn er VISEKÆLDEREN.


Stk. 2 FORMÅL

Formålet med foreningens virke er via forskellige initiativer, at stimulere og fremme musik- og sanginteressen i lokalområdet.


Stk. 3 STED

Foreningens hjemsted er KARISE.


Stk. 4 AKTIVITETER

Foreningen kan tage initiativ til eller deltage i aktiviteter, der har kulturel karakter.

Aktiviteter finansieres gennem kontingenter, entreindtægter, offentlig eller privat støtte.


Stk. 5 MEDLEMSKAB

5.1 Som medlemmer optages enkeltpersoner. Ind- og udmeldelse sker til bestyrelsen. Ved udmeldelse skal skyldigt kontingent for sæson, hvor dette sker, være betalt.

5.2 Til æresmedlemsskab kan indstilles ethvertmedlem, som efter bestyrelsen vurdering, har ydet en særlig indsats for foreningen. Som æresmedlem opnår man kontingent frihed.


Stk. 6 KONTINGENT

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og er gældende en sæson.


Stk. 7 VALG AF BESTYRELSE

7.1 Af generalforsamlingen vælges formanden direkte, og 4 bestyrelsesmedlemmer, for en periodeaf 2 år.

                                          Første gang vælges 2 bestyrelsesmedlemmer dog for en periode af 1 år.

                                             Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

             Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres referat. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mindst tre af medlemmerne er til stede.

7.2 Ethvert gyldigt medlem af foreningen kan vælges til foreningens bestyrelse.


Stk. 8 GENERALFORSAMLING

8.1 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest Ultimo maj. Der indkaldes via den lokale dagspresse.

8.2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på besty­relsens foranledning og skal indkaldes såfremt mindst 1/4

                             af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begrundet ønske herom.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes herefter senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

8.3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med to ugers varsel og skal indeholde dagsorden.

8.4 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningens virke.

Endvidere fremlægges et revideret regnskab til godkendelse. Der vælges ny bestyrelse i henhold til stk. 7.

8.5 Forslag der ønskes til afstemning udenfor dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

8.6 Generalforsamlings beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

8.7 Skriftlig afstemning skal ske, hvis blot et af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ønsker dette. Der kan stemmes pr. fuldmagt, dog således at ethvert fremmødt medlem kun kan medbringe en fuldmagt.

8.8 Generalforsamlingen er foreningens øverste besluttende myndighed.


Stk. 9 DAGSORDEN

Dagsordenen skal indeholde følgende punktur:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.


Stk. 10 ØKONOMI

10.1 Foreningens regnskabsår går fra 1/ 5 til 30 / 4. Regnskabet skal

forud for generalforsamlingen være revideret af en ekstern revisor.

10.2 Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger samt fører kassebog for samtligeindtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab.

10.3 Foreningens beholdning indsættes på en for foreningen gunstig bankkonto.

10.4 Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.


Stk. 11 TEGNING OG HÆFTELSE

11.1 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.

11.2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

11.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.


Stk. 12 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse af generalforsamlingen med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.


STK. 13 OPLØSNING

13.1 Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse af en gene­ralforsamling med 2/3 flertal af samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsning af foreningen kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

13.2 Ved foreningens opløsning, skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 31. aug. 1992 og re­videret på generalforsamlingen den 1/6 1993, i hhv. pkt. 6, 8.1, 9.5 og 10.1. Revideret på generalforsamlingen den 12/4 2005 i hhv. pkt. 8.1 og 10,1. Revideret på generalforsamling d. 27/4 2009 fsv.angår pkt. 5.2. Rev. på generalforsamling d.11/5 2010 i hhv. pkt. 10.4, 11.2, 11.3 og 13.2.

Revideret på generalforsamling d 17/5 2011 i hhv. pkt. 3 og 10.1.

 


Formand Henning Christensen (sign)